Commissie Vorming en Toerusting

 
Programma 2016-2017
 
Vorming en Toerusting
 Raad van Kerken Sassenheim en de Kerken van Warmond                                           
 
Commissie Vorming en Toerusting:
 
Voorzitter:  prof. dr. Arie van der Kooij   Oranje Nassaulaan 21a    Warmond       tel: 071 3012536  a.vdkooij@planet.nl
secretaris: Tineke Braam                       Kleiburg15                         Sassenheim  tel: 0252  215847 tineke.braam@hetnet.nl
                  Arie Dwarswaard                  Klaprooshof 8                    Voorhout       tel: 0252  233466 a.dwarswaard2@kpnplanet.nl
                   Jan Koeleman                       Sassemerhof 17                Sassenheim  tel: 0252  860371  j.koeleman@casema.nl
                   ds. Tim Moll                          Mecklenburg 25                Sassenheim   tel: 0252 232223  t.moll@ziggo.nl
 
 
 
Goed om te weten …
 
De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van  Kerken van Sassenheim en de samenwerkende Matthias Parochie en de Protestantse Gemeente in Warmond brengt  al een groot aantal jaren een gezamenlijk programma voor vorming en toerusting uit. Het programma is inhoudelijk  wat u in de laatste jaren van ons gewend bent geweest.
 
 
Thema dit jaar is: Zicht op....geloof en samenleving.
 
Die combinatie is steeds minder vanzelfsprekend. Zo gewoon als het was dat de vrouw op het 17e-eeuwse schilderij van Gerard Dou de Bijbel las, zo anders is het nu. In de samenleving klinken regelmatig geluiden die geloof en samenleving niet meer als een vanzelfsprekende eenheid zien.
 
In ons jaarprogramma komen onderwerpen uit beide werelden wel bij elkaar. Naast verdieping in de Psalmen en Openbaring is er ook mindfulness in de christelijke traditie. Naast de evangelicale beweging is er ook Alzheimer. En op het snijvlak  van geloof en samenleving zijn er Paus Franciscus en de Mattheüs Passion. Het programma is inhoudelijk grotendeels wat u de laatste jaren van ons gewend bent. Anders dan voorgaande jaren vervallen de vespers op weg naar Advent. De vespers op weg naar Pasen gaan wel gewoon door. Wie meer zicht op deze en andere onderwerpen wil, meldt zich aan.
 
Aanmelden:
We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt voor de diverse activiteiten via het aanmeldingsformulier. Wij kunnen dan op de avond zelf rekening houden met het aantal zitplaatsen, de koffie en de thee.
Om de kosten van de avonden te dekken wordt van de deelnemers een bijdrage gevraagd van € 3,00 per activiteit.
 
Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, terwijl u zich wel hebt opgegeven, dan is het vriendelijke verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond. Indien u in bezit bent van e-mail, dan bij voorkeur per e-mail.
 
De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus geen nadere bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een datum worden gewijzigd of een activiteit niet doorgaan dan ontvangt een ieder die zich heeft aangemeld hiervan bericht.
                   
              Programma 2016 – 2017

1    Mindfulness in christelijk perspectief
 
Mindfulness staat erg in de belangstelling. Het heeft te maken met 'in het NU zijn' waarmee je stress en zorgen kunt verminderen en in algemene zin je welbevinden kunt vergroten. Mindfulness is gebaseerd op denkbeelden uit het boeddhisme. Maar heeft het christendom op dit gebied niets te bieden? Op basis van leringen van Jezus is inderdaad vanuit het christelijke denken tot een zeer praktische mindfulness te komen.
 
Inleider:                 drs. K. Bezemer
Datum:                 dinsdag 4 en 25 oktober en 15 november 2016
Tijd:                      20.00-22.00 uur
Locatie:               Rode Zaal Julianakerk
Coördinatie:         J. Koeleman
 
2    Wat nu als je naar een verpleeghuis moet?
 
Natuurlijk willen we zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En als we aan het einde van ons leven sterven, dan het liefst in ons eigen bed. Maar de werkelijkheid van de loop van ons leven laat zich niet regisseren. Wanneer
de laatste etappes van onze levensreis dan toch in een verpleeghuis gaan plaatsvinden, wat kunnen en mogen wij dan verwachten? Een avond over vooroordelen, verwachtingen en realiteitszin en een zoeken naar de betekenis en de zin van toenemende afhankelijkheid. Hans van Wijk,  geestelijk verzorger bij de stichting Marente, zal hier deze avond op ingaan.
 
Inleider:                dhr. H. van Wijk
Datum:                woensdag 12 oktober 2016
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Blauwe Zaal Julianakerk
Coördinatie:         ds. T. Moll
 
3    Gods handelen in de geschiedenis
 
Handelt God in de geschiedenis, of laat hij de dingen op zijn beloop? Dat is een vraag die even oud is als het Jodendom en het Christendom. Er wordt wel eens gezegd dat God vroeger (bijv. in het Oude Testament) in de geschiedenis ingreep, maar nu niet meer. Dit roept de vraag op hoe in het Oude Testament over het handelen van God gesproken wordt. Het Oude Testament verhaalt van Gods ‘grote daden’ zoals de bevrijding van het volk Israël uit Egypte, maar het valt op dat er verschillen zijn tussen de verhalende bijbelboeken. Zo is het handelen van God een belangrijk gegeven in de vijf boeken van Mozes, terwijl dit in andere bijbelboeken een bescheiden rol speelt (bijv. Ruth), of geheel afwezig is (Esther). In de lezing bekijken we enkele verhalen om te zien hoe Gods handelen ter sprake wordt gebracht. Ook staan we stil bij de verschillen tussen bijbelboeken.
 
Inleider:                prof. dr. A. van der Kooij
Datum:                dinsdag 18 oktober 2016
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               ’t Zenit Protestantse Kerk Warmond
Coördinatie:         A. van der Kooij

4    Het Hindoeïsme    

  [Afbeeldingsresultaat voor hindoeïsme tempel] Van de vijf grote wereldgodsdiensten is het  Hindoeïsme waarschijnlijk de minst bekende. En daarom misschien ook wel de meest verrassende. Boeiend genoeg om er eens in te duiken. Het begon allemaal in India zo’n 3500 jaar geleden en inmiddels zijn er wereldwijd zo’n 900 miljoen volgelingen. Wat is het voor een godsdienst, is het wel een godsdienst en wie of wat aanbidden zij? Is het monotheïstisch of polytheïstisch, wat is de geschiedenis en de leer? Wat zijn de heilige geschriften, de dagelijkse godsdienstige gebruiken, de feestdagen en wat de rituelen bij geboorte, huwelijk, overlijden? Hoe zit het nou precies met de reïncarnatie, de vele levens en de leer van het Karma? Kortom, genoeg voor een boeiende avond van leren en luisteren en vragen. 
Inleider:                ds. J.C. FockensDatum:               
dinsdag 8 november 2016    
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie: Witte Zaal Julianakerk
Coördinatie:         T. Braam
 
5 Jeroen Bosch

Het jaar 2016 was het jaar van Jeroen Bosch, met tentoonstellingen in Den Bosch en Madrid. De werken van deze middeleeuwse schilder trokken vele honderdduizenden bezoekers. Mevrouw Camée van Blommestein sluit voor ons het Jeroen Boschjaar af met een eigen keuze uit het werk van de schilder, die zij graag met ons deelt.
Inleider:                mw. C. van Blommestein
Datum:                maandag 28 november 2016
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Blauwe Zaal Julianakerk
Coördinatie:         A. van der Kooij
 
6    Israël: één land, twee religies
 
Tussen 200 voor Christus en 100 na Christus gebeurt er veel in Israël. Een schare aan vorsten passeert de revue, met alle machtsstrijd die daarbij hoort. Rome komt aan de macht en brengt zijn eigen wetten en regels mee. In dat klimaat zoekt het Jodendom naar een nieuwe toekomst en ontstaat een nieuwe beweging rond Jezus van Nazareth. Hoewel het ruim tweeduizend jaar geleden is, valt er veel uit wat is gebeurd in die tijd te reconstrueren. Oudheidkundige Jona Lendering schreef hierover het boek Israël verdeeld en zal tijdens deze avond ingaan op deze turbulente periode in Israël. Daarbij zal ook de vraag aan de orde komen in hoeverre er voldoende betrouwbare bronnen zijn over het optreden van Jezus van Nazareth.
 
Inleider:                dhr. J. Lendering
Datum:                woensdag 7  december 2016
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Blauwe Zaal Julianakerk
Coördinatie:         A. Dwarswaard
 
7    Paus Franciscus: waarom spreekt hij zo aan?
 
Op 13 maart 2013 werd Jorge Bergoglio tot paus gekozen. Als eerste paus in de geschiedenis koos hij voor de naam ‘Franciscus’ naar Franciscus van Assisi, de grote Italiaanse heilige uit de 13e eeuw. Velen worden geraakt door deze paus, door zijn woorden en daden. Eén van hen is Stijn Fens. Hij is journalist en groot kenner van de rooms-katholieke kerk en van Rome. Hij maakt deel uit van de redactie van Religie & Filosofie van dagblad Trouw en schrijft daarin ook een wekelijkse column. Hij schreef ‘Vaticanië’ (2010) en ‘De nieuwe Paus’ (eind 2013). In 2015 interviewde hij de paus voor de Utrechtse daklozenkrant, samen met Marc, een straatkrantverkoper.  Deze avond vertelt hij over het geheim van deze paus Franciscus.
 
Inleider:                drs. S. Fens 
Datum:                woensdag 14 december 2016
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Blauwe Zaal Julianakerk
Coördinatie:         J. Koeleman
 
8    Literatuur en geloof

De groep Literatuur en Geloof gaat alweer voor het achtste jaar met elkaar in gesprek: duidelijk dus dat wij van lezen houden. Als dat ook voor u geldt, nodigen wij u uit met ons mee te doen! Literatuur blijft ons boeien en vooral ook de vragen:
in welke mate reikt dit boek mij iets aan wat raakt aan mijn geloofsbeleving?
waar wil de schrijver mij brengen en kan ik in dat spoor meegaan?
hoe interpreteer ik de tekst en wat doet deze met mij?De groep zeer leeslustige en trouwe deelnemers verdiept zich graag in het gekozen boek om de theologische relevantie daarvan met elkaar te bespreken. Dit leidt dikwijls tot een diepgaande en open bespreking. Dit jaar zal een keuze gemaakt worden uit de volgende titels:
 
- Winter in Glosterhuis, geschreven door Vonne van der Meer. Zij  dwingt de lezer na te denken over de keuze voor het leven of een zelfgekozen dood.
- Judas, geschreven door Amos Oz. Het werk verschaft inzichten over de flinterdunne (of zelfs niet bestaande) scheidslijn tussen goed en fout en de onmogelijkheid van de Joodse staat. Het gaat over verraad, het zionisme en het conflict tussen Joden en Arabieren.
- Een woord een woord, geschreven door Frank Westerman. Westerman koppelt de ontwikkelingen in de Molukse zaak aan zijn eigen ervaringen
en stelt zich de vraag: kan taal wat uitrichten tegen extreem geweld? Kunnen gijzelingsacties alleen met geweld opgelost worden?
- Job, geschreven door Joseph Roth. Over een eenvoudige man, een vrome dorpsleraar, die tegen zijn zware lot van beproevingen in opstand komt. Het is het verhaal van eenvoudige joodse mensen en tegelijkertijd de kroniek van een heel volk en van een tijdperk dat afloopt.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
drs. R.C.G. Schultheiss, tel.: 0252-233061 / email: r.schultheiss@hetnet.nl
 
Begeleiding:        drs. R.C.G. Schultheiss
Data:                    donderdag 5 januari en 16 maart 2017
Tijd:                     19.45-21.30 uur           
Locatie:               Rode Zaal Julianakerk
Coördinatie:         T. Braam

9    De Psalmen
 
Mensen van alle tijden en plaatsen leven met de Psalmen. De Psalmen bieden in verschillende omstandigheden woorden voor dankbaarheid en uitzicht, troost, maar ook voor wanhoop. De Psalmen staan open voor veel betekenissen. Wij kunnen ze betekenis geven. Het is fascinerend dat teksten van duizenden jaren oud uit een voor ons vreemde cultuur ons nog altijd zo kunnen raken. De inhoud van de Psalmen is rijk en divers. De teksten en melodieën bieden troost, spreken van Gods nabijheid. Psalmen werden en worden gezongen op goede dagen, maar juist ook tijdens de moeilijke en verdrietige. Psalmen kunnen dienen om God te eren, maar ook om Hem aan te klagen of om hulp te vragen.
 
Vanaf de tempeltijd spelen Psalmen een belangrijke rol in de joodse eredienst en in het persoonlijke leven van gelovigen. De evangeliën staan vol van citaten uit de Psalmen. We komen ze tegen uit de mond van allerlei personages. De christelijke gemeente zingt graag Psalmen die stem geven aan het verlangen naar God. Tijdens twee avonden willen we ons op verschillende wijzen iets meer in de Psalmen gaan verdiepen.
 
Inleider:                ds. A.A. Bosma
Data:                    woensdag 11 januari en 1 februari 2017
Tijd:                     20.00 uur
Locatie:               Aula fam.  Vliem, Jacoba van Beierenlaan 4
Coördinatie:         A. van der Kooij
 
10  Leiderschap en bedrijfscultuur

Hoe geef je leiding aan een onderneming of welke organisatie ook in deze moderne tijd? In het westen heerst de wet van de daadkracht: je moet vooral de indruk wekken dat je de teugels stevig in handen hebt. Medewerkers worden gevraagd energiek samen te werken terwijl ze vaak behandeld worden als een machine. In deze lezing wordt een pleidooi gevoerd voor een ander type leiderschap – leiderschap gekenmerkt door zelfvertrouwen, met oog en gevoel voor onderlinge saamhorigheid op basis van gemeenschappelijke belangen. Een vorm van dialoog is hierbij cruciaal. Met voorbeeldverhalen wordt uiteengezet hoe principes uit de stammencultuur in Afrika voor het voeren van deze dialoog verrassende en heilzame mogelijkheden bieden.
De heer De Liefde studeerde economie en vervulde diverse management- en directiefuncties voor multinationals in Europa en Afrika. Zijn expertise ligt op het gebied van verandermanagement. Auteur van diverse management-boeken; zijn laatste boek: The ego’s echo. The journey of an embracing leader.
 
Inleider:                dr. W.H.J. de Liefde
Datum:                donderdag 19 januari 2017
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               ’t Zenit, Protestantse Kerk, Warmond
Coördinatie:         A. van der Kooij

11  Diagnose: ziekte van Alzheimer 

Het proces gaat vaak bijna ongemerkt. Gaandeweg neemt echter de zorg van de omgeving toe. Totdat de diagnose volgt: ziekte van Alzheimer. Opluchting, een schok, verdriet, al deze emoties komen op zo’n moment voor. Maar wat is deze aandoening aan het geheugen eigenlijk precies? Hoe lang bestaat de ziekte al en is elke vorm van geheugenverlies ook Alzheimer? Wetenschapsjournalist Koos Neuvel ging op zoek naar de antwoorden op deze vragen en schreef hierover het boek Alzheimer, biografie van een ziekte. Tijdens deze avond zal hij nader ingaan op de inhoud van het boek en ook de vraag beantwoorden in hoeverre de ziekte van Alzheimer een groeiend probleem is.
 
Inleider:                dhr. K. Neuvel
Datum:                maandag 23 januari 2017
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Blauwe Zaal Julianakerk
Coördinatie:         A. Dwarswaard

12  De openbaring van Johannes: vergezichten

De visioenen van Johannes vormen het slotdeel van de bijbel. De lezing ervan heeft in de loop der tijden heel wat teweeg gebracht. Inspiratie voor schilders, dichters, dromers en fantasten … en voor gelovigen in barre tijden. In aangrijpende beelden geeft de schrijver ons zicht op een aparte werkelijkheid. Zijn het koortsdromen of toekomstvoorspellingen? Hoe hebben de  eerste hoorders, de vervolgde christenen, het  verstaan en wat deed het hen? Wat kunnen wij er in 2017 mee en wat zien wij als we twee avonden met Johannes meekijken?
 
Inleider:                  ds. T. Moll
Data:                      dinsdag 7 en 21 februari 2017
Tijd:                       20.00-22.00 uur
Locatie:                 Rode Zaal Julianakerk
Coördinatie:           ds. T. Moll

13 Het ontstaan van de evangelische beweging

Als wij aan de evangelische of evangelicale stroming denken binnen het christendom, dan gaan onze gedachten heel vaak uit naar de ‘opwekkingsbeweging’ zoals die in de vorige eeuw is overgewaaid vanuit de Verenigde Staten. Een gebeurtenis als een ‘Opwekking’ onder gelovigen die gepaard gaat met talloze opwekkingsliederen spreekt daarbij al dan niet tot onze verbeelding. Toch is de evangelicale beweging veel ouder dan de 20e eeuw en heeft ze de gevestigde kerken ook meermalen een spiegel voorgehouden. Een belangrijke figuur in de evangelicale beweging is Johannes de Heer geweest. Tijdens de avonden willen we stil staan bij het ontstaan van evangelicale stromingen, bij hun geloofsopvattingen en willen we naar het lange leven van Johannes de Heer kijken. Dat we daarbij niet om zijn liederen heen kunnen is wel duidelijk.
Inleider:                 ds. H.R. Betting
Datum:                 dinsdag 14 en 28 februari 2017
Tijd:                      20.00-22.00 uur
Locatie:               Witte Zaal Julianakerk
Coördinatie:         T. Braam
 
14  Vespers in de Veertigdagentijd
 
Een Vesperdienst behoort tot één van de gebedstijden, waarmee een dagindeling gegeven kan worden. Het idee om je dag ook indeling en invulling te geven met vaste gebedsmomenten vinden we al terug in het Oude Testament. We lezen daar dat het opdragen van het morgen- en avondoffer in de tempel gepaard ging met het opzeggen van bepaalde psalmen. De psalmen uit het Oude Testament vormden immers het gebedenboek bij uitstek, toegeschreven aan de grote koning David.
Het boek der psalmen vormt als het ware het biddend hart van de Bijbel. Op dinsdagavond komen we daarom samen in de St. Pancratiuskerk om deze gebeden gaande te houden. Daarbij laten we ons helpen door woorden uit de traditie. Ook een stiltemoment is vanzelfsprekend.
 
Leiding:               pastoor P. A. Owel en ds. T. Moll
Data:                    dinsdag  7, 14, 21 en 28 maart en 4 april 2017
Tijd:                     19.15-19.45 uur
Locatie:               Sint Pancratiuskerk
Coördinatie:         ds. T. Moll
 
15   Films op weg naar Pasen
 
Een film is anders dan een boek, een muziekstuk,  een toneelstuk of een schilderij. Ze hebben, zou je kunnen zeggen, elk hun eigen taal. Elk vraagt een eigen manier van kijken of horen. In de tijd voor Pasen  heeft de kerk haar eigen Evangelielezingen. Op vele plekken wordt de Mattheüs Passion uitgevoerd. In diezelfde periode van bezinning  hebben wij de gewoonte om samen naar een paar films te kijken. Films die door hun inhoud of vormgeving te denken geven. Meestal volgt een kort nagesprek. Titels van de film worden vlak voor vertoning bekendgemaakt.
 
Inleider:                  ds. T. Moll
Data:                      woensdag 8 en 22 maart en 5 april 2017
Tijd:                       20.00-22.00 uur
Locatie:                 Blauwe Zaal Julianakerk
Coördinatie:           ds. T. Moll
 
16   Achtergronden bij de Mattheüs Passion van Bach
 
De  Mattheüs Passion is in de weken voor Pasen veruit het meest uitgevoerde oratorium van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Meer dan in welk ander land dan ook trekt deze passie elk jaar weer vele duizenden bezoekers. De uitvoering laat het lijdensevangelie horen volgens de evangelist Mattheüs. Wie naar de muziek luistert, hoort veel. Maar er is meer, en daar komt musicoloog Jaap Hoogendoorn deze avond over vertellen. Drie jaar geleden lichtte hij de Johannes Passion toe, nu staat de  Mattheüs Passion centraal. Aan de hand van delen van dit werk zal hij uitleggen wat er allemaal gebeurt, waarom Bach het werk heeft gemaakt zoals het is gemaakt en welke muzikale bijzonderheden hij in het stuk verwerkte. Een prima voorbereiding op de uitvoering die u wellicht gaat bijwonen.

Inleider:                dhr. J. Hoogendoorn
Datum:                woensdag 29 maart 2017
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Blauwe Zaal Julianakerk
Coördinatie:         A. Dwarswaard
 
17  Passieconcert Palmpasen
 
Met Palmzondag begint de Goede of Stille Week. We maken ons op voor het lijden en sterven van Jezus, om van daar uit met Hem op te gaan naar het wonder van de opstanding. Het Passieconcert wil ons daarop voorbereiden en op weg zetten middels koralen uit de Mattheüs Passion afgewisseld met verklarende meditatieve teksten en instrumentale muziek.
 
Met een projectkoor, waarvoor eenieder, die graag zingt van harte is uitgenodigd, worden de liederen ten gehore gebracht. Deelnemers krijgen de muziek elektronisch aangereikt om deze via de computer, tablet of i-pad alvast te beluisteren en in te studeren, waarna het geheel in een of meerdere repetities zal worden voorbereid. U kunt zich tot uiterlijk 15 februari 2017 hiervoor opgeven.
 
Leiding:               pastor P.A. Owel en dhr. Menno Hoekstra.
Datum:                zondag 9 april 2017
Tijd:                     20.00 uur
Locatie:               Sint Pancratiuskerk                                                 Coördinatie:         J. Koeleman

18  Vesper in de Stille Week

Zingen is een middel om ons hoofd leeg te maken, zodat wij ons kunnen richten op de waarden die wij echt belangrijk vinden. Zingen en een lange stilte in een meditatieve omgeving als de kerk geven ons de mogelijkheid om even afstand te nemen van ons drukke bestaan en in onszelf te keren. In de Stille Week zal een vesper worden gehouden waarin meditatieve liederen uit Taizé en de stilte centraal staan.
 
Leiding:               mw. C. van Blommestein en mw. A. Noordzij
Datum:                dinsdag 11 april 2017
Tijd:                     20.30-21.30 uur
Locatie:               Protestantse Kerk in Warmond
Coördinatie:         A. van der Kooij
 
19  Herman Boerhaave: langs plaatsen van herinnering
 
Bijna 350 jaar geleden kwam in Voorhout Hermannus  Boerhaave ter wereld. Zijn vader was predikant en woonde in het huidige Boerhaavehuis, de pastorie van de protestantse kerk. Boerhaave kon goed leren. Dominee zou hij worden, net als zijn vader, maar dat liep anders. Hij groeide uit tot een van de beroemdste geleerden van de 18e eeuw. Arie Dwarswaard, bestuurslid van de Stichting Het Boerhaavehuis, laat vanavond de plaatsen zien die een rol hebben gespeeld in het leven van Herman Boerhaave. Bijzonder is dat er nog veel van die plaatsen zijn, en dat ze bijna allemaal hier in de directe omgeving zijn terug te vinden. Zaterdag 6 mei volgt voor belangstellenden nog een excursie naar de historische tuin van zijn geboortehuis in Voorhout.
 
Inleider:                dhr. A. Dwarswaard
Datum:                maandag 24 april 2017
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Havenkerk, Bijweglaan 4
Coördinatie:         A. Dwarswaard
 
19a Excursie naar de Boerhaavetuin
 
Op 24 april was  de lezing van Arie Dwarswaard over Herman Boerhaave. Hij leidde ons langs diverse plaatsen waar Boerhaave heeft geleefd. Als vervolg is er voor belangstellenden een excursie naar de historische tuin van zijn geboortehuis in Voorhout. Ook belangstellenden die niet op 24 april de lezing hebben bijgewoond zijn van harte welkom.
 
Begeleider:          dhr. A. Dwarswaard
Datum:                zaterdag 6 mei 2017
Tijd:                     14.00-15.00 uur
Locatie:               Kerkweg 11, Voorhout
Coördinatie:         Arie Dwarswaard
 
20  De vrucht van vriendelijkheid
 
Volgens psychotherapeut en filosoof Ferrucci leven wij vandaag de dag in de ijstijd van ons hart. Door de hedendaagse nadruk op efficiëntie, versnelling en onmiddellijke bevrediging van onze wensen en verlangens, komt de vriendelijkheid in het gedrang. Toch vertelt bijbelschrijver Paulus dat vriendelijkheid een vrucht van de Geest is. Het is een aspect van de nieuwe mens in Christus; het visioen, naar welke wij mensen vernieuwd en omgevormd worden door de Geest. Wat is vriendelijkheid nu eigenlijk precies? En welke wegen kunnen wij bewandelen in ons leven om de vriendelijkheid meer ruimte te laten krijgen in onze ziel? Op deze avond zal een lezing gehouden worden aan de hand van het denken en schrijven van filosoof Ferrucci en Paulus over de vrucht van de vriendelijkheid.
 
Inleider:                ds. H.G.T. van Welie - Kaai
Datum:                dinsdag 9 mei 2017
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               ’t Zenit, Protestantse Kerk, Warmond
Coördinatie:         A. van der Kooij                  

                AANMELDINGSFORMULIER 2016-2017
 
Hierbij meld ik het aangegeven aantal personen aan voor de aangekruiste onderwerpen:
Aantal personen

    1        Mindfulness in christelijke perspectief                                      . . .
                   dinsdag 4 en 25 oktober en 15 november 2016
                   Julianakerk 
 
 
    2        Wat nu als je naar een verpleeghuis moet?
                   woensdag 12 oktober 2016                                       . . .
                  Julianakerk
 
 
   3        Gods handelen in de geschiedenis                                   . . .
                   dinsdag 18 oktober 2016
                   ’t Zenit Warmond
 
                     
   4        Het Hindoeïsme
                   dinsdag 8 november 2016                                         . . .
                   Julianakerk
 
 
   5        Jeroen Bosch
                   maandag 28 november 2016                                               . . .
                   Julianakerk
 
    6        Israël: één land, twee religies
                   woensdag 7 december 2016                                     . . .
                  Julianakerk
 
   7        Paus Franciscus: waarom spreekt hij zo aan?
                   woensdag 14 december 2016                                   . . .
                   Julianakerk
 
    8        Literatuur en geloof
                   donderdag 5 januari en 16 maart 2017                            . . .
                   Julianakerk
 
   9        Psalmen
                   woensdag 11 januari en 1 februari 2017                             . . . 
                   Aula familie Vliem
 
  10     Leiderschap en bedrijfscultuur
                   donderdag 19 januari 2017                                                   . . .
                    ‘t Zenit Warmond
 
   11     Diagnose: ziekte van Alzheimer
                        maandag 23 januari 2017                                                    . . .
                   Julianakerk
 
  12      De Openbaring van Johannes: vergezichten
          dinsdag 7 en 21 februari 2017                                               . . .
                   Julianakerk
 
  13      Het ontstaan van de Evangelische beweging
          dinsdag 14 en 28 februari 2017                                               . . .
                        Julianakerk
 
  14     Vespers in de Veertigdagentijd     
                   dinsdag  7, 14, 21 en 28 maart en 4 april 2017                     . . .
                   Sint Pancratiuskerk
                  
  15       Films op weg naar Pasen
                   woensdag 8 en 22 maart en 5 april 2017                        . . .
                    Blauwe Zaal Julianakerk
 
  16     Achtergronden bij de Mattheüs Passion van Bach
                   woensdag 29 maart 2017                                          . . .
                   Julianakerk
 
  17     Passieconcert Palmpasen
                    zondag 9 april  2017                                                  . . .
                   Sint Pancratiuskerk                                                    

  18     Vesper in de Stille Week
                   dinsdag 11 april 2017                                                          . . .  
                   Protestantse Kerk Warmond
 
  19     Herman Boerhaave: langs plaatsen van herinnering               
                   maandag 24 april  2017                                             . . .
                   Havenkerk ?
 
  19a   Excursie naar de historische tuin van het Boerhaavehuis                 
                   zaterdag 6 mei  2017                                                 . . .
                   Kerkweg 11, Voorhout 
         
 
  20     De vrucht van de vriendelijkheid
          dinsdag 9 mei 2017
          ’t Zenit Warmond                                                                  . . .
 
 
naam:         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       tel. nr.:  . . . . . . . . . . .
 
e-mail:         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          adres:  . . . . . . . . . . .
 
Dit formulier gaarne voor 1 oktober 2016 inleveren bij de op pagina 2
genoemde  personen.
                      
                                                            0 – 0 – 0
 
Programma Zoektocht Voorhout:       De vreemdeling in ons midden
 
Maandag 16 januari 2017  
Sprekers:   Rob Ittman en Antoinette Beyen                                                Thema:      Mozes als vreemdeling en bevrijder
Maandag 30 januari 2017           
Spreker:     Ds. Ad van Nieuwpoort                                                           Thema:      De vreemdeling in ons midden
Maandag  13 februari 2017
Spreker:     Dr. Eric Ottenheim                                                                             Thema:      Jezus en de vreemdeling(en)
Maandag 27 februari 2017
Spreker:     Ds. H. R. Plomp                                                                      Thema:      Het motief van de gekruisigde in de beeldtaal van Marc Chagall
Alle avonden worden gehouden in De Verdieping, Aletta Jacobslaan 9, Voorhout, van 20.00 tot 22.00 uur. Er geldt een eigen bijdrage van vijf euro, incl. koffie/thee.  Voor een programmaboekje kunt u bellen met Riet van ’t Hof, tel. 0252 232622 of per mail: rietvanthof@gmail.com
 
Overzicht van de activiteiten van Vorming en Toerusting 2016-2017
Oktober
4           Drs. K. Bezemer                         Mindfulness in christelijk perspectief                            
12         Dhr. H. van Wijk                         Wat nou als je naar een verpleeghuis moet?           
18         Dhr. A. van der Kooij                  Gods handelen in de geschiedenis                  
25         Drs. K. Bezemer                         Mindfulness in christelijk perspectief                          
 
November
8           Ds. J.C. Fockens                        Het Hindoeïsme
15         Drs. K. Bezemer                          Mindfulness in christelijk perspectief                             
28         Mw. C. van Blommestein            Jeroen Bosch        
 
December
7           Dhr. J. Lendering                         Israël: één land, twee gezichten                                                  
14         Drs. S. Fens                                Paus Franciscus: waarom spreekt hij zo aan?                    
 
Januari
5           Drs. R.C.G. Schultheiss              Literatuur en geloof                                                 
11         Ds. A. A. Bosma                          Psalmen                 
19         Dr. W. H. J. de Liefde                 Leiderschap en bedrijfscultuur                                                       
 23        Dhr. A. Neuvel                             Diagnose: de ziekte van Alzheimer                                             
 
Februari
1           Ds. A.A. Bosma                           Psalmen                 
7           Ds. T. Moll                                   De Openbaring van Johannes: vergezichten
14         Ds. H.R. Betting                          Het ontstaan van de Evangelische Beweging
21         Ds. T. Moll                                   De Openbaring van Johannes: vergezichten  
28         Ds. H.R. Betting                          Het ontstaan van de Evangelische Beweging
 
Maart
7           Pastoor P.A. Owel / ds.T. Moll     Vesper in de Veertigdagentijd                                 
8           Ds. T. Moll                                   Films op weg naar Pasen                                                         
14         Pastoor P.A. Owel / ds.T. Moll     Vesper in de Veertigdagentijd                                 
16         Drs. R.C.G. Schultheiss              Literatuur en geloof