Kerkhof

Mededeling  kerkhof.
 
Per 1 januari 2017  zullen  van 8 familiegraven waarvan de rechten in 2016 zijn en begin 2017  gaan verlopen  de rechthebbenden binnenkort hiervan  in  kennis worden gesteld. Na het ontvangen van de brief verstuurd door het Parochiesecretariaat kunnen zij aangeven of zij de rechten met 10 jaar willen verlengen  of dat zij afzien van verlenging waarna het graf per 1 januari 2017 geruimd zal worden. 
Ook het ruimen van parochiegraven   waarvan de tijdsduur van 10 jaar al ruimschoots is verlopen zal ter hand worden genomen. Het betreft hier de graven  welke liggen  in het 3e pad rechts ter rechterzijde  waarvan de begravingen hebben plaats gevonden in de periode 1994 - 1997 . Verlenging van parochiegraven kan niet plaatsvinden of het moet zijn dat men een herbegraving  wil naar een familiegraf. Hier zijn echter wel forse kosten aan verbonden.Voor vragen of anderszins  kunt U terecht via het sekretrariaat tel 3010154 of via de kerkhofbeheerder 3010469. Voor veel  informatie kan men ook terecht op onze website www.matthiaskerk.nl
 
Cor van der Vooren
Kerkhofbeheerder.Uren,dagen, maanden, jaren.......
Er wordt wel eens gezegd dat dit het enige rechtvaardige in ons leven is. Vroeg of laat laten  we allemaal het leven achter ons. Niemand ontkomt er aan. Als het definitieve afscheid daar is komt er verschrikkelijk veel op je af. Het is daarom niet onverstandig al eerder over het afscheid na te denken. Ook wat betreft het begraven op ons kerkhof.
Wij willen U allereerst wijzen op het kerkhofreglement art. 9 lid 2 waarin staat:" Op de begraafplaats kunnen begraven worden zij die als parochiaan staan ingeschreven bij de parochie." Een zeer belangrijk gegeven. Het komt voor dat bij een plotseling overlijden, en na verloop van tijd wordt dat wel eens kenbaar gemaakt, men een verkeerde keuze heeft gemaakt en i.p.v. een parochiegraf liever een familiegraf had gewild of het overbrengen (herbegrafenis) van een kind na overlijden van een der ouders naar een evt. familiegraf is goed om ook daarover na te denken en dit eerder kenbaar te maken. Ook komt het voor dat bij overlijden van een der ouders welke begraven is in een parochiegraf en na overlijden van de andere ouder de wens wordt geuit deze beide te herenigen in een familiegraf. Ook dat is belangrijk om van te voren te weten omdat de nabestaanden van de overledene die in  hetzelfde parochiegraf ter ruste is gelegd ingelicht moeten worden. Als dat plotseling moet gebeuren kunnen de emoties hoog oplopen. Vermeld dient nog wel te worden dat een herbegrafenis 10 jaar na een overlijden mag plaatsvinden i.v.m. de grafrust.
Bovenstaand enkele voorbeelden uit de praktijk die te voorkomen zijn.
Voor informatie over begraven op ons kerkhof  kan contact worden opgenomen met het secretariaat onder telefoonnr. 071-3010154.

Cor van der Vooren, kerkhofbeheerder.Zo’n 20 jaar geleden zijn ondergetekende en Gerard van Leeuwen begonnen om enige structuur aan te brengen aan de inrichting met o.a. te beginnen met het afbakenen van de begraafvakken. In samenwerking met Gerard Versluis van de toenmalige technische commissie is dit gerealiseerd,  Daarna kwam de wateraftapplaats en de plaatsing van afvalbakken van groen en overig restafval. Vervolgens het bestraten van het hoofdpad tot aan het monumentale hek. Daarna werd het z.g. seminariegedeelte verwijderd en werd het monument ter gedachtenis van Mgr. C. Broere (onlangs verplaatst naar de ingang) de laatste herinnering aan dit gedeelte. De monumentale grafstenen met die van o.a. Mgr. Taskin kregen een plaatsje in de tuin van Mariengaarde. De vrijgekomen ruimte werd benut om de urnentuin aan te leggen. Ook werd bij de ingang een z.g. bezinningsbankje geplaatst. Nadat Gerard van L. door omstandigheden moest afhaken werden Wim de Vroomen, Jan Wassenaar en Loek van Winsen bereid gevonden de groep te komen versterken. Het onderhoud aan ons kerkhof kon daardoor met deze enthousiaste krachten intensiever gedaan worden.  De enigszins her en der vervallen graven werden aangepakt en zodra er tegenwoordig  iets aan de graven  gaat mankeren wordt dit hersteld. Bloemen en uitgebloeide planten worden verwijderd etc. en te groot geworden struiken gesnoeid. Kortom, er wordt alles aan gedaan om ons kerkhof een mooi aanzien te geven en dat hebben onze gestorven parochiegenoten toch verdiend. Iedere zaterdag is onze groep van 08.00 uur tot 12.00 uur aanwezig. Ook als een parochiaan naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht zijn wij aanwezig om de begraafplek er netjes te laten uitzien. Na de plechtigheid wordt er een kruisje op het graf geplaatst met de naam van de overledene en de bloemen in ’n kruis gerangschikt. Dat kruisje blijft staan tot de gedenksteen wordt geplaatst. De bloemen worden na ong. 14 dagen door ons verwijderd.  
Ook van onze zijde zijn er nog wat wensen. A.u.b. doe tuin- en restafval in de daarvoor bestemde bakken . Zet geen planten of plant geen bollen tussen de graven, dat bemoeilijkt het onkruidvrij houden en plant vooral geen struiken,heesters of anderszins die veel te groot worden op familiegraven en zeker niet op parochiegraven. Mocht u wensen hebben t.a.v. het graf van uw dierbare(n) en u bent er zelf niet toe in staat, een belletje naar Cor van der Vooren tel. 071-3010469 of via een e-mail naar c.j.g.vandervooren@ziggo.nl is voldoende om u ter wille te zijn.
U kunt ook langskomen op de zaterdagochtend en mocht een bezoekje aan het graf van uw dierbare langs de kerk door de tuin door omstandigheden te bezwaarlijk zijn, het kerkhofhek achter staat open en een evt. auto kan daar geparkeerd worden.
Via deze website laten wij nog wel eens iets van ons horen.
 
Het is ons al meerdere keren overkomen dat een bezoeker(ster) zegt:  “Wat ziet dit kerkhof er prachtig uit met al die bomen er omheen. Hier zou ik ook wel begraven willen worden. Zo’n opmerking doet ons deugd. Er is echter de restrictie aan verbonden dat je als parochiaan ingeschreven moet zijn bij onze Sint Matthiaskerk.
 
Cor van der Vooren.
 
Gebruiksrecht familiegraven i.v.m. ruiming.         
                                         
Onder verwijzing naar het reglement begraafplaats wordt het gebruiksrecht voor de destijds vastgestelde regeling  verleend waarna verlenging kan plaatsvinden met een duur van 10 jaar. Momenteel wordt het gebruiksrecht verleend voor de duur van 20 jaar eveneens met de mogelijkheid de grafrechten te verlengen met 10 jaar.
Jaarlijks in september van ieder jaar wordt nagegaan of deze periodes gaan verstrijken per  31 december van dat jaar.
Het betreft  10 graven waarvan de rechthebbenden van de betreffende overledenen schriftelijk door het secretariaat van onze parochie in kennis worden gesteld.
Na ontvangst van dit schrijven aan de rechthebbenden zullen de grafnrs. op het mededelingenbord op ons kerkhof worden vermeld.
Mocht men overgaan tot niet verlengen dan bestaat evt. de mogelijkheid de gedenksteen weg te halen. Men wordt verzocht hiervoor te bellen C,J.G. van der Vooren  (telefoonnr. 3010469). De mogelijkheid bestaat dit op zaterdagochtend te doen zodat onze groep U terwille kan zijn bij het weghalen.
Mocht die interesse er niet zijn dan zal het monument  na 1 januari a.s worden afgevoerd en vernietigd. Ook voor andere vragen ons kerkhof betreffende kunt U bellen naar bovenstaand tefoonnr.
                       
Gebruiksrecht parochiegraven.

Door herbegraving vanuit een parochiegraf naar familiegraf of anderszins zullen enkele graven worden geruimd. Onder verwijzing naar het reglement waarin staat dat ruiming na 10 jaar  mag  plaatsvinden ( deze termijn is voor deze graven ruimschoots overtreden) zal dit  na 31 december  2015 of eerder indien de noodzaak daartoe is gebeuren. Ook hier kan het gedenksteentje door de nabestaanden worden weggehaald. Indien er geen belangstelling hiervoor is zullle deze na 31 dec. worden weggehaald. Deze nabestaanden zullen eveneens bericht ontvagen van deze ruimingen.
 
 ADRES RECHTHEBBENDEN OF CONTACTPERSONEN KERKHOF.
 
Gedurende de looptijd van het recht (10 of 20 jaar) inzake  graven op onze begraafplaats blijken sommige  houders van het recht zoals is gebleken, door verhuizing, overlijden of anderszins niet meer op het bij ons bekende adres te wonen. Het is namelijk zo dat indien het recht of andere zaken betreffende het graf aan de orde zijn de direct betrokkenen op de hoogte worden gesteld.
U zult begrijpen dat indien een adres niet meer klopt, het zoeken naar het juiste adres tijdrovend is . Vooral van hen die buiten de dorpsgrenzen zijn gaan wonen. Wij vragen dan ook aan nabestaanden van overledenen die in onze administratie als rechthebbende staan ingeschreven een verhuizing of anderszins te melden aan het  parochiesecrtariaat.
Binnenkort zullen er enkele graven geruimd gaan worden omdat het recht is verstreken. Het betreft hier parochiegraven. Echter. wij zitten met enkele hiaten in het adressenbestand. De namen van nabestaanden naar wie wij op zoek zijn staan vermeld in een oproep welke hangt in het informatiekastje op ons kerkhof. Ook andere zaken betreffende ons kerkhof kunt U daarin vinden. Mogelijk kunt U ons helpen.