Uitvaartintermediairs

IN DAGEN VAN VERLIES

Hier vindt u alle informatie over wat u vanuit onze parochiekern mag verwachten aan zorg en hulp, als u in uw kring iemand verliest. Soms zien we het sterven van iemand van tevoren aankomen, maar soms ook komt de dood heel onverwachts. Altijd valt er rond de uitvaart heel veel te regelen, terwijl u als nabestaanden in een soort roes van rouw en verdriet verkeert. Vandaar deze folder: om er op voorbereid te zijn wat er allemaal gebeurt, en om - als het kan – daarover alvast eens met elkaar te praten.
 
De ziekenzalving en ziekenzegen  (zie onder de kop Diaconie !)

Als de dood aanklopt, wat dan?
De dood is ons vertrouwd en vreemd. Vertrouwd, omdat we allemaal vanaf het levensbegin weten, dat we ooit zullen sterven. Maar niemand weet hoe en wanneer, en daarom staan we ook vaak vreemd te kijken als het eenmaal zover is. Eén ding is duidelijk: als de dood aanklopt moet er veel geregeld worden. Keuzes rond de tekst op de rouwbrief, keuzes rond de manier waarop u afscheid wilt nemen, keuzes over begraven of cremeren, teveel om op te noemen.
 
De uitvaartondernemer
Dat is de eerste keuze die u maakt. Vaak mede bepaald door de uitvaartverzekering van de overledene. De uitvaartondernemer komt in dagen van verlies vaak aan huis. U maakt met hen afspraken over de wijze van opbaren en de plek waar dat zal gebeuren. Zij geven informatie over mogelijkheden van begraven op het parochiekerkhof en grafrechten en vragen of er voorafgaand aan de begrafenis of crematie een kerkdienst verlangd wordt. Zij nemen ook contact op met het parochiesecretariaat en de uitvaartintermediair om het overlijden te melden. De uitvaartondernemer is tevens degene, die naderhand de rekening opmaakt en ervoor zorgt dat ook de kerkdiensten worden vergoed.
 
De uitvaartdienst
De uitvaartdienst vindt plaats ’s morgens om 10.00 uur of ’s middags om 14.00 uur. Dit tijdstip heeft de voorkeur van hen, die in onze parochiekern daarbij betrokken zijn: voorganger, uitvaartintermediair, koor en kosters. Alleen in uitzonderlijke situaties en altijd in overleg wijken we hiervan af.
We zijn in ons dorp heel erg vertrouwd met de eucharistieviering bij de uitvaart, maar er zijn ook andere mogelijkheden die heel passend kunnen zijn bij een afscheid. Als bijvoorbeeld de overledene of nabestaanden nogal losgegroeid zijn van de kerk, is het misschien aan te bevelen om een woord- en communiedienst of een gebedsdienst te houden. Dan vieren we niet de eucharistie. Maar de manier waarop we dan afscheid nemen is niet minder persoonlijk.
 
De pastores
In onze Matthiaskerk gaat bij de uitvaart pastoor Goumans voor in de eucharistievieringen, eventueel vervangen door een andere priester uit het pastoraal team. Als wordt gekozen voor een woord- en communieviering of een gebedsdienst, dan gaat één van de pastoraal werkers voor, of een vrijwilliger uit onze parochiekern.
Het contact tussen de pastores en de familie van de overledene, wordt verzorgd door de intermediair, om de pastoor te ontlasten van veel praktische zaken rondom de uitvaart. De pastoor zal zeker proberen recht te doen aan wat het verlies van iemand betekent en zal in de dagen voor de uitvaart proberen langs te komen voor een kort huisbezoek.
 
De intermediair
De intermediair is namens de parochiekern de contactpersoon tussen de familie van de overledene en de pastores. Als het overlijden van een parochiaan door de uitvaartondernemer aan de intermediair gemeld is, gaat de intermediair na of de gewenste voorganger beschikbaar is en of de kerk vrij is, zodat zo spoedig mogelijk de rouwbrieven kunnen worden gedrukt.
Dan maakt de intermediair een afspraak met de nabestaanden voor een bezoek. Zo kunnen zij samen met u een dienst voorbereiden, die rekening houdt met uw gevoelens en zo veel mogelijk recht doet aan de overledene. Er wordt overlegd hoe de inhoud van de viering is. Zijn er kinderen of kleinkinderen die de kaarsen rond de baar aan willen steken? Is er iemand die een lezing of een passend gedicht wil voorlezen? Gaat uw voorkeur uit naar een viering met Latijnse gezangen of Nederlandstalige liederen? Zijn er andere speciale wensen?
De intermediair biedt hulp aan bij het maken van een ‘In Memoriam’ in de hoop dat iemand uit eigen kring dit tijdens de dienst wil uitspreken en helpt mee om de liturgie voor de uitvaart samen te stellen. De intermediair informeert de voorganger over alles wat met u besproken is en over het ’In Memoriam’.
 
Hoe zit het met een boekje en liederen?
Er is een groot aanbod in teksten rondom een afscheid, waaruit u met de intermediair kunt kiezen. Ons Matthiaskoor heeft een mooi repertoire aan liederen voor een uitvaart. We kunnen daarmee een persoonlijk boekje voor de uitvaart samenstellen.
 
Waarvoor wordt er gecollecteerd?
In elke kerkdienst wordt gecollecteerd. Dat geldt ook voor de kerkdiensten in dagen van verlies. De collecte is bestemd voor onze kerkgemeenschap, opdat we elkaar in goede en kwade dagen tot steun kunnen zijn. Maar tevens is een gedeelte van de collecte bestemd voor intenties: het hooghouden van de naam van de overledene in onze kring, het noemen van zijn of haar naam in onze kerkdiensten.
Als u ook wilt collecteren voor een ‘goed doel’ dan kan dit met een collectebus na de viering bij de uitgang van de kerk.
 
Op het kerkhof
Als de overledene op het parochiekerkhof begraven wordt hebt u al een keuze moeten maken voor een graf. Er zijn twee mogelijkheden: een eigen graf of een algemeen graf. Er is een prijsverschil tussen deze twee mogelijkheden. Een belangrijk verschil is verder, dat de rechten van een algemeen graf na een periode van 10 jaar niet verlengd worden, terwijl een eigen graf periodiek verlengd kan worden.
Wanneer u overigens kiest voor crematie dan kan de urn ook bijgezet worden op ons kerkhof.
Meer over regelingen op het kerkhof is te lezen in het reglement dat u kunt verkrijgen bij het secretariaat van de parochiekern.
 
Ik zal er zijn……
Die woorden zijn de naam van onze God, zoals Hij zich bekend maakte aan Mozes. Ik zal er zijn………
We hopen dat die woorden ook tekenend mogen zijn voor de zorg, die in onze parochiekern Sint Matthias in dagen van verlies geboden wordt. Want God heeft ons Zijn naam toevertrouwd, opdat wij die Naam aan elkaar zouden waarmaken. En een mens in rouw mag ópleven door de nabijheid van anderen, zoals een mens die sterft mag leven in Gods nabijheid, voorgoed!
Dat is het geloof van onze kerk!

De uitvaartintermediairs zijn:

Mieke Diemel
Brigit van der Laak
Margo de Rooij
Lia Spiegeler
Margreet van Velzen