commissie begraafplaats

VAN ONS PAROCHIEKERKHOF
 
HERINNERING.
Per 31december  2015 zullen 11 parochiegraven welke liggen in het 2e pad links aan de rechterzijde plaats gaan maken voor nieuwe graven omdat de termijn volgens het reglement ruimschoots is verstreken. Nabestaanden kunnen indien zij dat wensen het grafsteentje op komen halen op de zaterdagochtenden. Na 1 januari  a.s. wordt het grafsteentje vernietigd tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Hetzelfde is van toepassing op de 11 familiegraven waarvan de rechten zijn verlopen en deze niet verlengd zijn.
Cor van der Vooren
Kerkhofbeheerder


Het is fijn om via onze nieuwe website iets van ons  te laten horen wat betreft de gang van zaken en werkzaamheden op ons kerkhof. Met daarbij ook een klein terugblik op hetgeen de afgelopen jaren is bewerkstelligd.

Zo’n 20 jaar geleden zijn ondergetekende en Gerard van Leeuwen begonnen om enige structuur aan te brengen aan de inrichting met o.a. te beginnen met het afbakenen van de begraafvakken. In samenwerking met Gerard Versluis van de toenmalige technische commissie is dit gerealiseerd,  Daarna kwam de wateraftapplaats en de plaatsing van afvalbakken van groen en overig restafval. Vervolgens het bestraten van het hoofdpad tot aan het monumentale hek. Daarna werd het z.g. seminariegedeelte verwijderd en werd het monument ter gedachtenis van Mgr. C. Broere (onlangs verplaatst naar de ingang) de laatste herinnering aan dit gedeelte. De monumentale grafstenen met die van o.a. Mgr. Taskin kregen een plaatsje in de tuin van Mariengaarde.
De vrijgekomen ruimte werd benut om de urnentuin aan te leggen. Ook werd bij de ingang een z.g. bezinningsbankje geplaatst. Nadat Gerard van L. door omstandigheden moest afhaken werden Wim de Vroomen, Jan Wassenaar en Loek van Winsen bereid gevonden de groep te komen versterken. Het onderhoud aan ons kerkhof kon daardoor met deze enthousiaste krachten intensiever gedaan worden.  De enigszins her en der vervallen graven werden aangepakt en zodra er tegenwoordig  iets aan de graven  gaat mankeren wordt dit hersteld. Bloemen en uitgebloeide planten worden verwijderd etc. en te groot geworden struiken gesnoeid. Kortom, er wordt alles aan gedaan om ons kerkhof een mooi aanzien te geven en dat hebben onze gestorven parochiegenoten toch verdiend. Iedere zaterdag is onze groep van 08.00 uur tot 12.00 uur aanwezig. Ook als een parochiaan naar zijn laatste rustplaats wordt gebracht zijn wij aanwezig om de begraafplek er netjes te laten uitzien. Na de plechtigheid wordt er een kruisje op het graf geplaatst met de naam van de overledene en de bloemen in ’n kruis gerangschikt. Dat kruisje blijft staan tot de gedenksteen wordt geplaatst. De bloemen worden na ong. 14 dagen door ons verwijderd.  
Ook van onze zijde zijn er nog wat wensen. A.u.b. doe tuin- en restafval in de daarvoor bestemde bakken . Zet geen planten of plant geen bollen tussen de graven, dat bemoeilijkt het onkruidvrij houden en plant vooral geen struiken,heesters of anderszins die veel te groot worden op familiegraven en zeker niet op parochiegraven. Mocht U wensen hebben t.a.v. het graf van Uw dierbare(n) en U bent er zelf niet toe in staat, een belletje naar Cor van der Vooren tel. 071-3010469 of via een E-mail naar c.j.g.vandervooren@ziggo.nl is voldoende om U terwille te zijn.
U kunt ook langskomen op de zaterdagochtend en mocht een bezoekje aan het graf van Uw dierbare langs de kerk door de tuin door omstandigheden te bezwaarlijk zijn, het kerkhofhek achter staat open en een evt. auto kan daar geparkeerd worden.
Via deze website laten wij nog wel eens iets van ons horen.
 
Het is ons al meerdere keren overkomen dat een bezoeker(ster) zegt:  “Wat ziet dit kerkhof er prachtig uit met al die bomen er omheen. Hier zou ik ook wel begraven willen worden. Zo’n opmerking doet ons deugd. Er is echter een restrictie aan verbonden . Men moet lid  zijn van onze Matthiaskerk. 
 
Iedere zaterdagochtend, onder welke weersomstandigheden dan ook, zijn wij met z'n vieren doende om ons kerkhof een waardig aanzien te geven. Wie zijn die wij? Jan Wassenaar moet al vroeg vanuit Katwijk komen, Loek van Winsen uit Oegstgeest. Zij wonen weliswaar buiten de dorpsgrenzen maar zijn rasechte Warmonders en speciaal aangenomen voor het zwaardere werk, mede gezien ook hun leeftijd en daar maken de jonge ouderen Wim de Vroomen en Cor van der Vooren op gepaste wijze dankbaar gebruik van. Laatstgenoemde is sinds kort officieel begraafplaatsbeheerder.
De beheerder is volgens het reglement van de begraafplaats degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats. Hij let op naleving van het reglement, controleert wanneer het grafrecht is verstreken en doet hiervan mededeling aan het parochiesecretariaat, zo ook het toe te wijzen grafnummer bij een begraving. Hij administreert in het begraafregister de naam van de overledene met begraafdatum en grafnummer.
 
Wat gebeurt er door de werkgroep op de zaterdagochtend ? Voor de koffie  worden de grote klussen aangepakt. Graven die door zware regenval of anderszins dreigen te verzakken of verzakt zijn, worden met zand bijgevuld en het monument opnieuw gesteld, niet gewenst kruid m.a.w. onkruid wordt verwijderd en bloemen die hun kopjes laten hangen opgeruimd.
Op een der grafstenen op ons kerkhof staat de tekst "Dood ben ik pas als ik vergeten ben". Het komt wel eens voor dat een overledene vergeten wordt; dat is af te leiden aan het onderhoud. Wij zorgen er dan weer voor dat die parochiaan door ons in ieder geval niet vergeten wordt. Gelukkig komt het zelden voor. Integendeel zelfs, daarom een groot compliment aan degenen die niet alleen regelmatig, maar zelfs wekelijks langskomen om hun dierbare nabestaande(n) even gedag te zeggen en het graf  verzorgen door middel van 'n bloemetje, 'n plantje of het aansteken van 'n kaarsje.      
 
Na de koffie beginnen we aan de finishing touch, Het harken van de paden, het legen van de vuil- en groencontainer, het opruimen van het tuingereedschap etc.
Voor en na een begraving verzorgen Wim de Vroomen en Cor van der Vooren de begraafplek en de directe omgeving er omheen, leggen de bloemen in een kruisvorm en voorzien het graf van een kruis met de naam van de overleden parochiaan.