Vorming en Toerusting

                                                       

http://www.pgwarmond.nl/misc/VT_2014-2015.pdf

Programma 2014-2015        Vorming en Toerusting


Commissie Vorming en Toerusting:
 
Voorzitter:
prof. dr. Arie van der Kooij   Oranje Nassaulaan 21a                    Warmond
tel: 071 3012536,              •  e-mail:  a.vdkooij@planet.nl
 
Tineke Braam (secr.)           Kleiburg15                                       Sassenheim
tel: 0252  215847              •  e-mail:  tineke.braam@hetnet.nl
 
Arie Dwarswaard                 Klaprooshof 8                                  Voorhout
tel: 0252  233466               • e-mail:  a.dwarswaard2@kpnplanet.nl
 
Jan Koeleman                     Sassemerhof 17                              Sassenheim
tel: 0252  860371              •  e-mail:  j.koeleman@casema.nl
 
ds. Tim Moll                         Mecklenburg 25                               Sassenheim
tel: 0252 232223               •  e-mail:  t.moll@ziggo.nl

Goed om te weten …
 
De Commissie Vorming en Toerusting van de Raad van  Kerken van Sassenheim en de samenwerkende Matthias Parochie en Protestantse Gemeente in Warmond brengt  al een aantal jaren een gezamenlijk programma voor vorming en toerusting uit. Het programma is inhoudelijk  wat u in de laatste jaren van ons gewend bent geweest. De vormgeving van het boekje is, zoals u ziet, geheel gewijzigd. We hopen dat het voor u plezierig lezen is.
 
Thema dit jaar is Stilstaan bij …. De bijeenkomsten die komend jaar plaatsvinden roepen daartoe op. Even stilstaan bij de rijke geschiedenis van het christendom, bij verhalen in de Bijbel, bij de Veertigdagentijd of bij uw eigen leven. In deze tijd waarin zoveel van ons wordt gevraagd bieden wij u momenten om even stil te staan.
 
 Aanmelden:
We stellen het zeer op prijs wanneer u zich vooraf aanmeldt voor de diverse activiteiten via het aanmeldingsformulier. Wij kunnen dan op de avond zelf rekening houden met het aantal zitplaatsen, de koffie en de thee. Voor de programma onderdelen nr. 2 en 14 is aanmelden zelfs noodzakelijk.
Om de kosten van de avonden te dekken wordt van de deelnemers een bijdrage gevraagd van € 3,00 per activiteit.
 
Mocht u verhinderd zijn een activiteit bij te wonen, terwijl u zich wel hebt opgegeven, dan is het vriendelijke verzoek u af te melden bij de coördinator van die avond. Indien u in bezit bent van e-mail, dan bij voorkeur per e-mail.
 
De geplande activiteiten gaan in principe altijd door. U ontvangt dus geen nadere bevestiging. Mocht echter door omstandigheden een activiteit niet doorgaan dan ontvangt een ieder die zich heeft aangemeld hiervan bericht.
  
Programma 2014-2015
 
1.   De Bijbel in een uur
 
We starten het nieuwe seizoen van Vorming & Toerusting dit keer met een voorstelling van Kees Posthumus en Juul Beerda. Deze voorstelling vindt plaats op zondag 21 september in de Dorpskerk. De voorstelling heeft als titel ‘De Bijbel in een uur’.
In deze voorstelling komen in een aangenaam tempo bekende en minder bekende bijbelverhalen voorbij, van Genesis tot voorbij Pasen. Naast verhalen is er ook muziek en zang. Zo geeft het verhaal ‘De eerste dans’ antwoord op de vraag hoe mensen op het idee kwamen om te gaan dansen, en is ‘Lekker buitje’ een actuele en vrolijke hervertelling van het verhaal over de zondvloed.
Kees Posthumus is verhalenverteller. Met zijn vrome en vrolijke opnieuw vertelde bijbelverhalen wil hij zijn publiek vermaken, verrassen en tot nieuwe inzichten brengen. Juul Beerda is accordeonist.
 
Aanmelden is voor deze avond niet nodig.
 
Verteller:             Kees Posthumus
Muzikant:             Juul Beerda
Datum:                zondag 21 september 2014
Tijd:                     19.30-20.30 uur
Locatie:               Dorpskerk Sassenheim
Coördinatie:        Tineke Braam
 
 
2    Klankbordkring ouderen
 
Ouderen krijgen vaak te maken met een afnemende gezondheid, toenemende afhankelijkheid, leven met pijn, verlies en rouw. Daarbij komen er zingevingsvragen naar boven. Maar ouder worden is zeker niet alleen kommer en kwel. Het biedt ook bijzondere mogelijkheden. In kleine kring gaan we in drie bijeenkomsten daarover met elkaar in gesprek. Welke betekenis kun je aan het leven dat achter je ligt geven en wat is voor nu en voor de toekomst van belang?
Deze kring wordt in oktober gehouden op maandagmorgen en dezelfde kring komt terug in het voorjaar op donderdagavond (zie nr. 16). Maximaal aantal deelnemers voor een kring is 12 personen. Aanmelden voor deze kring is gewenst!
Inleider:               drs. K. Bezemer
Datum:                 maandagochtend 13 oktober, 3  en 24 november 2014
Tijd:                     10.30-12.00 uur
Locatie:              Consistorie Dorpskerk
Coördinatie:        Tineke Braam
 
3    Abraham
 
Abraham is de hoofdpersoon in de rij van de drie aartsvaders Abraham – Izaäk – Jakob; een voorganger in de ware zin van het woord. Hij belichaamt het verhaal van het volk Israël. Naar de oude verhalen is Abraham de stamvader van een grote familie van volkeren, die dus broers en zusters van elkaar zijn. En nog wijder: hij wordt de vader van alle gelovigen genoemd. Zijn verhaal in het bijbelboek Genesis is bekend. Bovendien treedt hij in het jodendom, christendom en islam als een levende en inspirerende figuur naar voren.
Wie is deze Abraham, de mens ‘die liever met een visioen van onzekerheid leeft dan met een onbeweeglijk ‘vroeger’’?
 
Het is deze vraag die twee avonden in oktober centraal zal staan.
 
Inleider:               ds. A.A. Bosma
Datum:                woensdag 15 en 29 oktober 2014
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Aula fam. Vliem
Coördinatie:        Tineke Braam
 
4    Iconen – leven in hemels perspectief
 
De geloofswereld van de iconen is voor veel mensen vervreemdend en tegelijk fascinerend. In deze lezing zal iets verteld worden over de theologische achtergrond van iconen. Aan de hand van veel beeldmateriaal zal een poging worden gedaan enigszins vertrouwd te raken met deze bijzondere kijk op het leven.
 
Inleider:               ds. H. R. Plomp
Datum:                dinsdag 21 oktober 2014
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               ’t Zenit, Protestantse Kerk, Warmond
Coördinatie:       A. van der Kooij
5    Van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij
De kranten berichten er vrijwel dagelijks over: we gaan naar een ander type samenleving waarin meer dan voorheen de nadruk zal liggen op zelfredzaamheid en de inzet van mantelzorg en vrijwilligers. Daarna kan professionele zorg in beeld komen. Zo wordt de verzorgingsstaat verregaand aangepast. Kerken zijn via hun diaconale werk altijd erg betrokken geweest bij zorg en welzijn, maar door ontkerkelijking en een sterke rol van de overheid was deze rol op de achtergrond gedrongen. Voor welke opgaven staan kerken en diaconaat nu gezien de ontwikkelingen? De spreker zal enige historische lijnen schetsen en een pleidooi houden voor 'kritische participatie' van kerken en diaconaat.
 
Herman Noordegraaf is universitair docent en bijzonder hoogleraar voor diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam en Groningen.
 
Het is de bedoeling dat dit thema in 2015 een vervolg krijgt in samenwerking met verschillende kerkelijke en maatschappelijke instanties.
 
Inleider:               prof. dr. H. Noordegraaf
Datum:                maandag  3 november 2014
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Blauwe Zaal Julianakerk
Coördinatie:        A. van der Kooij
 
6    Heiligen: ‘het gewone met liefde’
 
Allemaal kennen we wel heiligen: Sint Nicolaas, de goedheiligman. Of de heilige Antonius, die je aanroept als je iets kwijt bent. En kent u de heilige Polycarpus van Smyrna, een leerling van de apostel Johannes?
 
Van veel heiligen zijn legendes bekend, zoals bij de H. Christoforus, patroonheilige van de reizigers en weggebruikers. Behalve oude heiligen zijn er ook moderne heiligen, denk bijvoorbeeld aan moeder Theresa, Edith Stein, Theresia van Lisieux of Jan Berchmans.
Pater Dries van den Akker, auteur van levens-beschrijvingen van heiligen, neemt ons mee in de verhalen van de heiligen.
Inleider:              pater D. van den Akker s.j.
Datum:                dinsdag 11 november 2014
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Parochiecentrum Sint Pancratius
Coördinatie:        Jan Koeleman
 
7      De plaats van godsdienst in de moderne samenleving en in verhouding tot de overheid
 
Hoe heeft de verhouding van kerk en staat zich in de laatste honderd jaar ontwikkeld, en wat te denken van de steeds vaker klinkende opvatting dat godsdienst een private aangelegenheid dient te zijn? Beide onderwerpen hangen nauw met elkaar samen. De dynamiek van de recente discussie over de rol van de godsdienst in de samenleving kan pas goed begrepen worden als men teruggaat naar de Pacificatie van 1917 toen de basis voor de verzuiling gelegd werd. Hiervan zal in de lezing een overzicht  worden gegeven, mede in het licht van de doorwerking van mensen-rechtenverdragen en de komst van islamitische immigranten in de jaren ’60 en ’70. Toen de ontzuiling gestalte kreeg vanaf de jaren ’80 gaf dit weer een nieuwe impuls aan het vraagstuk over de rol van de godsdienst in de samenleving. Tenslotte zal geprobeerd worden de discussie over dit vraagstuk, en dan met name in verhouding tot de overheid, te begrijpen en te duiden.
 
Mr. dr. B.C. Labuschagne promoveerde in 1995 op een proefschrift over filosofische aspecten van de vrijheid van godsdienst; hij is als rechtsfilosoof verbonden aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit te Leiden.
 
Deze lezing stond ook geprogrammeerd in 2013 maar is toen vanwege ziekte van de spreker niet doorgegaan.
 
Inleider:               mr. dr. B.C. Labuschagne
Datum:                 woensdag 19 november 2014
Tijd:                      20.00-22.00 uur
Locatie:               Blauwe Zaal Julianakerk
Coördinatie:        A. van der Kooij
 
8      Literatuur en geloof
 
Alweer voor het zesde jaar starten wij in november met de leesgroep Literatuur en Geloof. Deze bestaat uit zeer leeslustige en trouwe deelnemers die graag met elkaar in gesprek gaan over het gekozen boek en de theologische relevantie daarvan. Dit leidt dikwijls tot een diepgaande en open bespreking.
 
De vragen die daarin meespelen zijn o.a.:
in welke mate reikt dit boek mij iets aan wat boven het alledaagse uitsteekt;
waardoor word ik geraakt, wat stoort mij en wat doet dat met mijzelf;
waar wil de schrijver mij brengen en hoe ervaar ik dit;
welk geloofselement biedt het verhaal voor mijn eigen geloofsbeleving. 
Uit het werk van de volgende schrijvers zal dit seizoen een keuze worden gemaakt:
 
Alex Verburg                                            Pater van Kilsdonk (memoires)
Josha Zwaan                                          Parnassia
Désanne van Brederode                         Stille zaterdag
Jesus Carrasco                                       De vlucht
Chaja Polak                                              De verlegen minnaars
 
Begeleiding:       drs. R.C.G. Schultheiss
Data:                    woensdag 26 november 2014, woensdag 28 januari en donderdag  26 maart 2015
Tijd:                     20.00 – 21.30 uur           
Locatie:              Parochiecentrum Sint Pancratiuskerk
Coördinatie:        Tineke Braam
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
drs. R.C.G. Schultheiss, tel.: 0252-233061 / email: r.schultheiss@hetnet.nl
 
U wordt geacht de te lezen boeken zelf aan te schaffen of te lenen via de bibliotheek.
 
9       Vespers in de Advent
 
Een Vesperdienst behoort tot één van de gebedstijden, waarmee aan een dag indeling en invulling gegeven kunnen worden. Het idee om je dag indeling en invulling te geven met vaste gebedsmomenten vinden we al terug in het Oude Testament. We lezen daar dat het opdragen van het morgen- en avondoffer in de tempel gepaard ging met het opzeggen van bepaalde psalmen. De psalmen uit het Oude Testament vormden immers het gebedenboek bij uitstek, toegeschreven aan de grote koning David. Het boek der psalmen vormt als het ware het biddend hart van de Bijbel:  een prachtig geheel van echt uit het hart gegrepen gebeden, die voor elke lezer van welke tijd ook inspirerend zijn.
Op dinsdagavond komen we daarom samen in de St. Pancratiuskerk om deze gebeden gaande te houden. Daarbij laten we ons helpen door woorden uit de traditie. Ook een stiltemoment is vanzelfsprekend. In de Veertigdagentijd zal eveneens een aantal vespers op dinsdagavond plaatsvinden.
 
We beginnen de vespers graag op tijd en waarderen stilte vooraf voor concentratie en voorbereiding.
 
Leiding:               pastoor P.A. Owel en ds. T. Moll
Data:                   dinsdag  2, 9 en 16 december 2014
Tijd:                     19.15-19.45 uur
Locatie:               Sint Pancratiuskerk
Coördinatie:        T. Moll

10  De leerlingen van Jezus en hoe het hen verder verging…

Met Pinksteren, zo lezen we in de Bijbel, zijn alle leerlingen van Jezus bij elkaar, maar daarna, wat gebeurt er daarna met hen?
In de Handelingen der Apostelen komen we ze af en toe nog tegen, maar het lijkt in dat boek vooral om de Handelingen van Paulus te gaan. Wat zijn de apostelen gaan doen, waar zijn ze gebleven? Tijdens twee avonden willen we op zoek gaan naar de verhalen van de apostelen. We volgen daarbij niet alleen de Bijbel, maar ook geschriften buiten de Bijbel en verbeeldingen door kunstenaars.
 
Inleider:               ds. H.R. Betting
Data:                   dinsdag 2 en 16 december 2014
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:              Havenkerk
Coördinatie:        Arie Dwarswaard
 
11 Abraham, Nimrod, en de Toren van Babel
 
Genesis 12 begint met de beroemde woorden van God aan Abram: ‘Trek uit je land, weg van je familie en het huis van je vader (en ga) naar het land dat ik je zal laten zien’. Deze oproep wordt gevolgd, in vers 2, met de belofte
van ‘een groot volk’, van een toezegging van een zegen en ‘een grote naam’ voor Abram, om te eindigen, in vers 3, met het perspectief van een zegen voor alle families (volken) op aarde. In de lezing staan we stil bij de vraag wat Genesis 12:1-3 wil zeggen. Waarom moet Abram wegtrekken uit het land van zijn familie? Wat en wie wordt bedoeld met ‘een groot volk’, en wat te denken van de slotzin ‘door jou zullen alle families op aarde gezegend worden’?
 
We besteden ook aandacht aan twee teksten in de directe omgeving van Genesis 12: de passage over Nimrod, de geduchte jager en koning, in Genesis 10:8-12 en het verhaal van de Toren van Babel in Genesis 11:1-9. Deze gedeelten bieden een perspectief dat een belangrijk licht werpt op de tekst van Genesis 12:1-3.
 
Inleider:               prof. dr. A. van der Kooij
Datum:                dinsdag 9 december 2014
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               ’t Zenit, Protestantse Kerk, Warmond
Coördinatie:        A. van der Kooij
 
 
12  Godsdienstvrijheid in India
 
Mevrouw Corrie van der Ven werkt bij Kerk in Actie en is verantwoordelijk voor zendingsrelaties van de PKN in India en Indonesië. Een belangrijk thema in deze twee landen is godsdienstvrijheid. Welke positie hebben de christelijke geloofsgemeenschappen in deze landen, waar de meerderheid van de bevolking een ander geloof aanhangt en waar fundamentalisme en extremisme groeit? In India komt daar nog een extra dimensie bij: veel christenen zijn 'Dalits' ofwel kastelozen of onaanraakbaren. Hoe gaan de Indiase kerken hiermee om? Is er een rol weggelegd voor de internationale christelijke gemeenschap? 
 
Inleider:               mw. C. van der Ven
Datum:                donderdag 15 januari 2015
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               ’t Zenit, Protestantse Kerk, Warmond
Coördinatie:        A. van der Kooij
 
13 Hoe kunnen we gelukkig(er) worden? Tips die gegarandeerd werken
 
Op de dag die als meest ongelukkige van het jaar te boek staat, Blue Monday, komt prof. dr. Ad Kerkhof naar Sassenheim om ons gelukkiger naar huis te laten gaan dan we kwamen. Gelukkig zijn is een van de idealen die in de volle breedte van de maatschappij wordt nagestreefd. Het is bijna een plicht, en toch kost het heel veel mensen moeite. Ad Kerkhof heeft zich als hoogleraar klinische psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam uitgebreid met dit onderwerp beziggehouden. Tijdens deze avond zal hij ingaan op de achtergronden van het ideaal dat geluk heet en ook de nodige tips geven die een gelukkiger leven daadwerkelijk binnen handbereik brengen.
 
Inleider:              prof. dr. A. Kerkhof
Datum:                maandag 19 januari 2015
Tijd:                     20.00 – 22.00 uur           
Locatie:              Blauwe Zaal Julianakerk
Coördinatie:        Arie Dwarswaard
 
14 Mediteren met Thomas Merton
 
Onder leiding van ds. Kick Bras zullen we twee avonden mediteren met teksten van Thomas Merton. Deze Amerikaanse trappistenmonnik werd 31 januari 1915 geboren, precies honderd jaar geleden. Ter gelegenheid hiervan (her)verschijnen er twee boeken met teksten van hem, verzorgd door Kick Bras. Ook komt er een Nederlandse vertaling uit van Mertons beroemde boek 'New Seeds of Contemplation´.  Met teksten uit dit laatste boek zullen we mediteren. U hoeft het boek niet aan te schaffen, de teksten worden voor deze avonden gekopieerd. Wel zullen dit boek en andere boeken te koop zijn op de avonden.
U hoeft geen ervaring met meditatie te hebben. U krijgt een basishouding om te mediteren aangeleerd, die voor niemand een probleem zal zijn. En van daaruit zullen we ons meditatief verdiepen in de teksten van misschien wel de grootste spirituele schrijver van de twintigste eeuw.
 
Deze korte cursus van 2 avonden gaat door bij minimaal 10 deelnemers en er kunnen maximaal 20 mensen aan deelnemen. Aanmelden voor deze cursus is noodzakelijk.
 
Leiding:               dr. K.E. Bras
Data:                   maandag 2 en 16 februari 2015
Tijd:                     20.00 – 21.15 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.45 uur       
Locatie:               Havenkerk
Coördinatie:        Arie Dwarswaard
 
 
15  Wat gebeurt er met je als je even stilstaat?
 
Aangezet door de  BBC documentaire, waarin zes heel verschillende mensen met  heel gevarieerde achtergronden, even uit hun gewone, dagelijkse  leven stappen.   Ze houden even halt. Dat is confronterend en inspirerend. In de stilte van een klooster kijken ze naar hun eigen leven:  Wat bezielt me? Wat wil ik eigenlijk? Hoe zit het met mijn relaties naar anderen……. naar God?
 
Inleider:               ds. T. Moll
Data:                   woensdag 11 en 25 februari 2015
Tijd:                     20.00 – 22.00 uur.
Locatie:               Witte Zaal Julianakerk
Coördinatie:        ds. T. Moll
 
16  Klankbordkring ouderen
 
Toelichting zie nr. 2. Graag aanmelden voor deze kring.
 
Inleider:               drs. K. Bezemer
Datum:                donderdag 19 februari, 19 maart, 23 april 2015 
Tijd:                     20.00-21.30 uur
Locatie:               Consistorie Dorpskerk
Coördinatie:        Jan Koeleman
 
17  Vespers in de Veertigdagentijd
toelichting zie nummer 9.
 
We beginnen de vespers graag op tijd en waarderen stilte vooraf voor concentratie en voorbereiding.
Leiding:               pastoor P. A. Owel en ds. T. Moll
Data:                   dinsdag 24 februari; 3, 10, 17 en 24 maart 2015.
Tijd:                     19.15-19.45 uur
Locatie:               Sint Pancratiuskerk
Coördinatie:        ds. T. Moll
 
18   Films op weg naar Pasen
 
De tijd voor Pasen is traditioneel een tijd van inkeer en bezinning. Daarbij kunnen films veel te zien en te denken geven. Door samen met anderen te kijken, zie je vaak meer dan alleen. Dat blijkt telkens weer bij een (korte) nabespreking. We hopen zo actueel mogelijk te zijn in de keuze van de films. Titels volgen later.
 
Inleider:                ds. T. Moll
Data:                      woensdag 4 en 25 maart 2015
Tijd:                       20.00-22.00 uur
Locatie:                 Blauwe zaal Julianakerk
Coördinatie:          ds. T. Moll
 
19  Vesper in de Stille Week
 
Zingen is een middel om ons hoofd leeg te maken, zodat wij ons kunnen richten op de waarden die wij echt belangrijk vinden.
 
Zingen en een lange stilte in een meditatieve omgeving als de kerk geven ons de mogelijkheid om even afstand te nemen van ons drukke bestaan en in onszelf te keren.
 
In de Stille Week zal in de Protestantse Kerk Warmond een vesper worden georganiseerd waarin meditatieve liederen uit Taizé en de stilte centraal staan.
 
Leiding:               mw. C. van Blommestein en
mw. A. Noordzij
Datum:               dinsdag 31 maart 2015
Tijd:                     20.30-21.30 uur
Locatie:               Protestantse Kerk in Warmond
Coördinatie:        A. van der Kooij

20 Augustinus 354-430 na Chr.

Ook dit jaar staat weer een figuur uit de kerkgeschiedenis centraal: de bekende kerkvader Augustinus, bisschop van Hippo, filosoof en theoloog.
 
We staan stil bij zijn levensverhaal: zijn jonge onstuimige jaren, het boeiende verhaal van zijn bekering, studie en kerkelijke loopbaan.           
We horen meer over zijn omvangrijke geschriften, met o.a. zijn beroemde Confessiones en De Civitate Dei, maar ook zijn duizenden preken, tractaten, bijbelcommentaren en theologische werken, waaruit zijn vele boeiende denkbeelden blijken.
 
We ontdekken zijn enorme invloed in vele eeuwen van Christendom, tot op vandaag de dag toe, bij zowel katholieke als protestantse theologen.
Augustinus: een Heilige, zowel in de R.K. Kerk als in de Oosters Orthodoxe Kerk, van wie ook vele uitspraken beroemd zijn geworden, zoals deze hele bekende :  ‘ Heer, Gij hebt ons naar u toe geschapen en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U ‘
 
Kortom: voldoende stof om een avond met elkaar over te praten.
 
Inleider                ds. J.C. Fockens
Datum:               woensdag 15 april 2015
Tijd:                     20.00-2.00 uur
Locatie:               Witte zaal Julianakerk
Coördinatie:        Tineke Braam

21  De opmerkelijke groei van het christendom in China

De opkomst van het Chinese christendom, in de laatste dertig jaar, behoort tot de meest verbazingwekkende ontwikkelingen in het wereld-christendom.?Veertig jaar geleden werd ons verteld dat het christendom in China verdwenen was. Nu schat men het aantal christenen tussen de 60 en 100 miljoen.
 
Dr. Bas Plaisier, die samen met zijn vrouw de afgelopen jaren in Hong Kong gewoond en gewerkt heeft en vele reizen door China gemaakt heeft, geeft een presentatie over de achtergronden van deze ontwikkelingen.
Waarom is het protestantse christendom in China zo onvoorstelbaar snel gegroeid. Wat is hun geheim? Wat kunnen wij van hen leren?    
Inleider:               dr. B. Plaisier                                                                                                   Datum:                woensdag 22 april  2015                                                                                 Tijd:                    20.00-22.00 uur                                                                                                  Locatie:               Blauwe Zaal Julianakerk                                                                               Coördinatie:        A. van der Kooij

22  De goede mens
 
Vanuit het oud-Joodse denken en de Bijbel zijn vier ideaaltypen van mensen overgeleverd. Deze typen geven antwoord op de vraag: 'hoe een goed leven te leiden'. De vier zijn: de wijze, de vrome, de rechtvaardige en de heilige. Elk van de vier legt de nadruk op een bepaald aspect van menselijke mogelijkheden. Het is duidelijk dat deze vier typen iets heel anders voorstaan dan (alleen) succesvol te worden op economisch terrein: 'beroemd en rijk'. Zij zijn allen gebaseerd op een visie op God, de mens en de wereld. In de lezing zullen we ingaan op deze ideaalbeelden en zien of en hoe deze voor onze tijd van betekenis kunnen zijn.
 
Inleider:               drs. K. Bezemer
Datum:                donderdag 7 mei 2015
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               Aula fam. Vliem
Coördinatie:        Jan Koeleman
 
23  Aandachtsvorming: een leerproces voor het leven
 
Op deze avond wordt u aan de hand van een tekst van de rooms-katholieke filosofe Simone Weil meegenomen in haar ideeën over aandachtsvorming. Weil ziet het vormen van onze aandacht op God en op onze naaste als een levensproces, en als een levensdoel voor ons mensen. Doordat zij dit ook zelf als levensdoel aanneemt, verandert bij haar de wijze waarop zij tegen de samenleving aankijkt. Tijdens het eerste gedeelte van de avond zullen haar opvattingen besproken worden. 
 
Juist in onze hectische belevingscultuur waarin de mens zijn of haar aandacht moeilijk meer voor een langere tijd kan vasthouden en leeft van impuls naar impuls, is haar schrijven uiterst relevant. Het tweede gedeelte van de avond zal zich dan ook toespitsen op de vraag: welke rol zouden haar opvattingen vandaag de dag kunnen spelen, zowel voor de kerk, als in ons persoonlijk (christelijk) leven?
 
Inleider:               mw. ds. H.G.T. Kaai
Datum:                dinsdag 12 mei 2015
Tijd:                     20.00-22.00 uur
Locatie:               ’t Zenit, Protestantse Kerk, Warmond
Coördinatie:        A. van der Kooij
 
                                                o-o-o-o-o-o
 
Bijeenkomsten voor rouwenden
 
In de periode van september 2014 tot augustus 2015 organiseert  Rafaëlgroep Warmond bijeenkomsten voor mensen die een dierbare hebben verloren. Rafaël is de genezende engel uit het deuterocanonieke bijbelboek Tobit. De naam van deze engel wordt in het hele land gebruikt door groepen die tot doel hebben mensen te steunen in hun rouwproces.
 
De Rafaëlgroep Warmond is vijftien jaar geleden tot stand gekomen op initiatief van de Warmondse kerken en bestaat uit vrijwilligers. Zes maal per jaar wordt een laagdrempelige bijeenkomst georganiseerd. Iedereen uit de regio die daartoe behoefte voelt is welkom. Aanmelden vooraf is niet nodig en deelnemers zijn vrij om een volgende keer terug te komen.
Het karakter van deze bijeenkomsten is neutraal, er wordt bijvoorbeeld niet gebeden. De bijeenkomsten kunnen worden ingeleid door een spreker, maar er wordt ook gebruik gemaakt van bijvoorbeeld gedichten of foto’s om het gesprek op gang te brengen. Tijdens de bijeenkomsten draait het vooral om uitwisseling en herkenning.
 
De bijeenkomsten worden gehouden op:

Maandagavond 22 september, inleider is mevr. Susanne Brom.
Maandagavond 17 november, woensdagochtend 14 januari.
Maandagavond 23 maart, inleider is mevr. Nel Hoogervorst.
Maandagavond 18 mei en woensdagochtend 22 juli.
 
De bijeenkomsten worden gehouden in ’t Zenit, achter de Protestantse kerk in Warmond. De aanvangstijd is ‘s morgens 10.00 uur en ’s avonds 20.00 uur. Indien u vragen heeft kunt u zich wenden tot Gerda van Dam (071- 3010396) of Joan Verdegaal (071-3012029). Ook kunt u voor meer informatie de website bekijken:
www.rouwverwerkingsgroep-warmond.blogspot.com
 
Programma Voorhoutse kring ‘Zoektocht’
 
Vrouwen in de Bijbel
 
Het Voorhoutse leerhuis Kring Zoektocht heeft komend seizoen als thema Vrouwen in de Bijbel. Dit  keer zijn er vijf avonden waarop sprekers een aspect van dit thema zullen belichten.
 
Donderdag 22 januari 2015:
Spreker:              ds. Ruben van Zwieten                                    
Thema:                Eva
 
Maandag 26 januari 2015:
Spreker:              rabbijn mevrouw Marianne van
 Praag
Thema:               Sara en/of Rebekka
 
Maandag 9 februari:
Spreker:              prof. dr. Arie van der Kooij
Thema:               Hanna
 
Maandag 2 maart: 
Spreker:              nog niet bekend
Thema:               Elisabeth en/of Maria, mede
                            belicht vanuit het RK perspectief
 
Maandag 16 maart:
Spreker:              mevrouw Camée van Blommestein
Thema:               Bijbelse vrouwen in de kunst
 
Alle avonden worden gehouden in De Verdieping, Aletta Jacobslaan 9, Voorhout en beginnen om 20.00 uur. Er geldt een eigen bijdrage van vier euro.
 
 
Overzicht activiteiten Vorming en Toerusting 2014-2015
 
September
21        K. Posthumus en                 De Bijbel in een uur           
               J. Beerda        
 
Oktober
13       drs. K. Bezemer                   Klankbordkring ouderen                       
15       ds. A.A. Bosma                    Abraham
21       ds. H. Plomp                        Iconen: leven in een hemels perspectief
29       ds. A.A. Bosma                    Abraham                                     
 
November
3         drs. K. Bezemer                    Klankbordkring ouderen
3         prof. dr. H. Noordegraaf       Van verzorgingsstaat naar participatie-
                                                           maatschappij
11       pater D. van den Akker s.j.   Heiligen: het gewone met liefde
19       dr. B.C. Labuschagne           De plaats van godsdienst in de moderne
                                                           samenleving
24       drs. K. Bezemer                    Klankbordkring ouderen         
26       drs. R.G.T. Schultheiss         Literatuur en geloof                   
 
December
2         pastoor P.A. Owel               Vesper in de Advent
2         ds. H.R. Betting                    De leerlingen van Jezus en hoe het  hen
                                                         verder ging
9         pastoor P.A. Owel               Vesper in de Advent                   
9         prof. dr. A. van der Kooij      Abraham, Nimrod en de Toren van
                                                         Babel 
16       pastoor P.A. Owel               Vesper in de Advent           
16       ds. H.R. Betting                    De leerlingen van Jezus en hoe het  hen
                                                         verder ging
 
Januari
15       mw. C. van der Ven               Godsdienstvrijheid in India        
19       prof. dr. A. Kerkhof               Hoe kunnen we gelukkig(er) worden?
28       drs. R.G.T. Schultheiss        Literatuur en geloof                    
 
Februari
 2        dr. K.C. Bras                         Mediteren met Thomas Merton
11       ds. T. Moll                              Wat gebeurt er met je als je even
                                                          stilstaat
16       dr. K.C. Bras                          Mediteren met Thomas Merton
19       drs. K. Bezemer                    Klankbordkring ouderen         
24       pastoor P.A. Owel                Vesper in de Veertigdagentijd
25       ds. T. Moll                              Wat gebeurt er met je als je even
                                                          stilstaat
 
Maart
3         pastoor P.A. Owel                Vesper in de Veertigdagentijd
4         ds. T. Moll                              Films op weg naar Pasen          
10       pastoor P.A. Owel                Vesper in de Veertigdagentijd   
17       pastoor P.A. Owel                Vesper in de Veertigdagentijd   
19       drs. K. Bezemer                    Klankbordkring ouderen              
24       pastoor P.A. Owel                Vesper in de Veertigdagentijd   
25       ds. T. Moll                              Films op weg naar Pasen  
26       drs. R.G.T. Schultheiss         Literatuur en geloof
31       mw. C. van Blommestein      Vesper in de Stille Week          
           mw. A. Noordzij
 
April                                  
15       ds. J.C. Fockens                   Augustinus                                           
22       dr. B. Plaisier                         De opmerkelijke groei van de kerk in
                                                          China  
23       drs. K. Bezemer                    Klankbordkring ouderen         
 
Mei
7         drs. K. Bezemer                    De goede mens                        
12       ds. H.G.T. Kaai                     Aandachtsvorming: een leerproces voor
                                                         het leven                               
 

Alle informatie is ook te vinden op de websites van de deelnemende kerken:
 
Christelijke Gereformeerde Kerk Sassenheim:
-          http://www.havenkerksassenheim.nl
 
Pancratius Parochie Sassenheim 
-         http://www.rkpancratius.nl
 
Protestantse Gemeente Sassenheim: Julianakerk en Dorpskerk:
-        http://www.pgsassenheim.nl
 
Protestantse Gemeente Warmond:
-       http://www.pgwarmond.nl

Sint Matthiaskerk Warmond: 
-       http://www.matthiaskerk.nl           
 
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Sassenheim/Lisse
-       http://www.vrijzinnigcentrumdehoeksteen.nl 
 
 
 
Adressen van de genoemde locaties:
 
Dorpskerk               Hoofdstraat 217             Sassenheim    tel: 0252-211843
 
Havenkerk              Bijweglaan 4                  Sassenheim    tel: 0252-215666
 
Julianakerk              Julianalaan 6                  Sassenheim    tel: 0252-211884
 
Aula fam. Vliem      J. van Beierenlaan 4      Sassenheim    tel: 0252-211843
 
Parochiecentrum    Hoofdstraat 188            Sassenheim    tel: 0252-211568
 
St Pancratiuskerk   Hoofdstraat 188            Sassenheim
 
Protestantse Kerk  Herenweg 82                 Warmond        tel: 071-3011844
 
’t Zenit                       Herenweg 82                 Warmond     tel: 071-3011844